Spisy treści archiwalnych tomów "Rocznika Elbląskiego"

Spis reści tom XXXI

 

Artykuły

 

Lucyna Szaniawska, Funkcja edukacyjna oraz możliwości badawcze zbiorów kartograficznych w Bibliotece Elbląskiej

 

Witold Rakowski, Przyrost naturalny ludności miasta Elbląga w latach 1976-2018

 

Katarzyna Kurasz, Stosunki polsko-osmańskie w pierwszych latach panowania Zygmunta III Wazy (1587-1591)

 

Źródła i materiały

 

Andrzej Romanow, Materiały do techniki i kosztów spławu rzecznego na Bugu, Sanie i Wiśle oraz gospodarki dworskiej w XVIII wieku

 

Radosław Kubus, Księga ślubów (Traubuch) jako źródło do badań nad składem osobowym załogi twierdzy Wisłoujście. Uwagi na marginesie artykułu Johanna Zimmera – Das Traubuch der Festung Weichselmünde bei Danzig.

 

Radosław Kubus, Rabunki, włamania i kradzieże w rejencji gdańskiej w I połowie XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem rabunków kościołów i budowli przykościelnych.

 

Recenzje i omówienia

 

Rec.: S. Szczepański, Pomezania. Na styku świata pogańskiego i chrześcijańskiego (studia z dziejów), Olsztyn 2019. Olsztyn 2019, ISBN 978-83-955525-5-7, wyd. Towarzystwo Naukowe i Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (Sebastian Wysokowicz)

 

Sprawozdania

 

Radosław Kubus, Sprawozdanie z wernisażu wystawy „Druki medyczne w zbiorach Biblioteki Elbląskiej - anatomia i chirurgia” Elbląg, 17 VI 2021

Aleksandra Buła, „Świat natury w życiu i wyobraźni dawnych elblążan”, Elbląg 16 IX 2021

 

Wspomnienia

 

Wiesława Rynkiewicz-Domino (1958-2021) - historyk sztuki, kustosz Muzeum Archeologicznno-Historycznego w Elblągu (Małgorzata Gizińska)

 

Nekrologi

 

Żegnamy Czesławę Łydkę (1936-2020) ( Krystyna Greczycho)

 

 

Bibliografia

 

Krystyna Greczycho, Bibliografia Elbląga za lata 2015-2020 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich

 

 

Informacje o autorach tomu 31

 

Spis treści tom XXX

Artykuły

 

Rafał Kubicki, Dokumenty ostatniej woli burmistrzów Starego Miasta Elbląga Piotr Storma (1450 r.) i Wawrzyńca Pilgeryma (1461 r.)

Radosław Kubus, Twierdza Gdańska Głowa (Danziger Haupt). Historia obiektu – historia miejsca

Radosław Kubus, Ofiary pożarów i zabójstw, topielcy oraz samobójcy, czyli nietypowe przypadki zgonów na Żuławach w świetle ksiąg metrykalnych z parafii ewangelickiej w Żuławkach (XVIII – XX wiek)

Bartosz Skop, Rozliczenie rozbudowy katolickiego kościoła pw. św. Jakuba w Tolkmicku

Jerzy Domino, Kościół pw. Dobrego Pasterza jako przykład budownictwa mniejszości religijnych przełomu XIX i XX wieku

Tomasz Gliniecki, Działania bojowe jednostek lotnictwa Armii Czerwonej bazującego w Elblągu między lutym a majem 1945 roku

Sylwia Bykowska, Społeczeństwa miast „odzyskanych” Pomorza Gdańskiego po II wojnie światowej

 

Źródła i materiały

 

Andrzej Romanow, Materiały do dziejów spławu na Sanie i Wiśle oraz gospodarki dworskiej w XVIII wieku

Wojciech Zawadzki, Zasoby archiwalne parafii w Lasowicach Wielkich

Daniel Lewandowski, Zdarzyło się w Elblągu i Zamachu 55, 50, 45, 40 i 30 lat temu

 

Kroniki i sprawozdania

 

Małgorzata Gizińska, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Elblągu w latach 2017 - 2019

Teresa Wojcinowicz : Kalendarium. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne za lata 2008 - 2016

 

Wspomnienia

 

Hommage à Tomczyk (1931-2020) - twórca immanentny (Zbigniew T. Szmurło)

 

Nekrologi

 

Śp. ks. infułat dr Mieczysław Józefczyk (1928 - 2019) (Wojciech Zawadzki)

 

Żegnamy Janusza Charytoniuka (1951-2019) (Krystyna Greczycho)

 

Informacje o autorach tomu 30

Spis treści tom XXVII

Wspomnienia

Dr Stefan Hartmann - archiwista i historyk (1943 - 2016) (Andrzej Groth)

Artykuły

Wacław Kulczykowski: W sprawie najstarszego młyna na Warmii

Rafał Kubicki: Mieszkańcy Elbląga wobec klasztoru dominikanów od XIII do początku XVI w.

Karol Baniak: Elbląg w polityce wewnętrznej Stefana Batorego51

Rafał Zielonka: Rola Alumnatu Papieskiego w Braniewie w próbach rekatolicyzacji Skandynawii w XVI i XVII w.

Peter Stoldt: Der schwedische Konig Gustav II Adolf und sein Reichskanzler Axel Oxenstierna. Aus der Elbinger Korrespondenz 1626 bis 1631

Józef Arno Włodarski: Okupacja Elbląga przez wojska rosyjskie w pierwszym okresie Wielkiej Wojny Północnej (1710-1712)

Tomasz Gliniecki: Rajd czołgów przez Elbląg ze stycznia 1945 r w świetle strat osobowych 31 Brygady Pancernej Armii Czerwonej

Dorota Jutrzenka-Supryn: Świadectwa wielkie i małe. Rękopisy w zbiorach Biblioteki Elbląskiej - charakterystyka zbioru, badania, konserwacja

Joanna Sroka: Wieloaspektowe podejście do zabytkowego księgozbioru na przykładzie projektów konserwatorskich realizowanych w Bibliotece Elbląskiej

Izydor Sobczak: Sytuacja demograficzna Polski - przeszłość, stan obecny i perspektywy

Recenzje i omówienia

„Zapiski Zalewskie” (Jerzy Domino)

Kroniki i sprawozdania

Andrzej Groth: Sprawozdanie z konferencji naukowej Życie lokalnych społeczności w Prusach Królewskich wpisane w księgi metrykalne (Elbląg, 29 lutego 2016)

Joanna Szkolnicka: Sprawozdanie z sesji naukowej Historische Kommission fur ost- und westpreufiische Landesforschung i Copernicus-Vereinigung fur Geschichte und Landeskunde Westpreussens w Warendorfie (Warendorf, 7-8 maja 2016)

Informacja o autorach tomu 27

 

Spis treści tom XXVI

link do wersji elektronicznej (PDF)

Artykuły

Henryk Samsonowicz: Elbląg na szlakach handlowych Europy w XIII i w początkach XIV wieku

Wojciech Zawadzki: Przeszłość Elbląga w katolickich księgach metrykalnych zapisana

Andrzej Groth: Kilka uwag o pierwszych latach panowania pruskiego w Elblągu (1772-1806)

Marek Andrzejewski: Kino w Elblągu w latach 1945-2007

Mirosław Marcinkowski: Archeologia Elbląga. Osiągnięcia i potrzeby badawcze

 

Źródła i materiały

Edmund Kizik: Zapomniane, niedokończone dzieje Elbląga Zuverlassige Nachricht von Elbing pióra Michaela Ch. Hanowa z lat 1758-1759

Wojciech Zawadzki: Zasoby archiwum parafialnego w Żuławkach na Żuławach Malborskich

Joanna Schneider: Kolej wąskotorowa na Żuławach dziedzictwem kulturowym

Krzysztof Bidziński: Elbląska fonografia w latach 1974-2015

 

Recenzje i omówienia

Bohdan Andrzej Kuliński, Okręt Jego Królewskiej Mości Zygmunta II Augusta.

Historia galeonu, który nie był galeonem, Warszawska Firma Wydawnicza,

Warszawa 2012, ss. 257 (Jan Tymiński)

 

Kroniki i sprawozdania

Paweł Nastrożny: Sprawozdanie z badań terenowych w twierdzy Malbork

 

Bibliografia

Krystyna Greczycho: Bibliografia Elbląga za lata 2010-2015 wraz z uzupełnieniami

z lat poprzednich

 

Informacja o autorach tomu 26 

 

Spis treści tom XXV

Wstęp

Artykuły:

Wiesław Długokęcki – Elbląg średniowieczny w polskiej literaturze naukowej Józef Włodarski – Okres nowożytny w dziejach Elbląga w historiografii polskiej Elżbieta Paprocka – Źródła do historii nowożytnej: Elbląga w dawnym archiwum
królewieckim i Królewca w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku, Biblioteki
Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Biblioteki Elbląskiej – postulaty badawcze . Геннадий Викторович Кpetинин – Российская историография историиВосточной Пруссии XVII–XVIII вв. .
Jerzy Chrzanowski – Elbląg XIX wieku w powojennej historiografii
Mirosław Golon – Elbląg po 1945 r. w literaturze naukowej
Jerzy Kiełbik – Królewiec w polskiej literaturze naukowej po 1989 roku – gospodarka,
kultura, społeczeństwo
Юрий Владимирович Костяшов – Кёнигсберг в российской историографии и
литературе .
Марина Александровна Клемешева – История культуры Калининграда в
российской историографии
Алексей Александрович Кузнецов – Историко-архитектурное наследие
Кенигсберга в трудах российских историков
Виктор Владимирович Сергеев – История Калининградской области в
современной российской региональной историографии
Владимир Иванович Гальцов – Российские исследования истории Кенигсберга
и Калининградской области: основные темы и проблемы
Arkadiusz Wełniak – Problematyka wysiedleń ludności niemieckiej z Elbląga
w literaturze przedmiotu. Baza źródłowa i postulaty badawcze .
Виталий Николаевич Маслов – Послевоенное заселение сельских районов
Калининградской области: размышления о некоторых проблемах и
стереотипах региональной историографии

 

Spis treści tom XXIV

Wspomnienia

Krzysztof Luks – Dr hab. Dariusz Waldziński – profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (1959-2011)

 

Artykuły

Andrzej Hoja – Werner Räuber – rajca i burmistrz Starego Miasta Elbląg oraz jego najbliższa rodzina. Przyczynek do badań nad elbląskimi elitami w XV w.

Rafał Kubicki – Mieszkańcy Elbląga w świetle piętnastowiecznych testamentów

Alicja Saar-Kozłowska – Zielnik Szymona Syreniusza Herbarzem zwany w rękach konserwatora zabytków

Dorota Jutrzenka-Supryn, Ewa Chlebus, Joanna Sroka, Joanna Karbowska-Berent – Konserwacja zachowawcza inkunabułów i starych druków (XV-XVII w.) Biblioteki Elbląskiej. Założenia i realizacja projektu współfinansowanego z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Peter H. Stolot – Als Schweden von Elbing aus regiert wurde. Eine Elbinger Episode aus der Karriere des Kanzlers Axel Oxenstierna

Rainer Buurman – Der Elbinger Literaturhistoriker Heinrich Nitschmann (1826-1905)

Wojciech Zawadzki – Elbląska Kaiserin Auguste Victoria-Schule w latach 1852-1945

Arkadiusz Wełniak – Weryfikacja narodowościowa i zagadnienie tak zwanej polskiej ludności rodzimej w mieście i powiecie Elbląg w latach 1945-1949

Andrzej Groth – Powojenni prezydenci Elbląga (1945-1950)

Arkadiusz Słabig – „Skoroszyt” u „Krawca”. Sprawa Leona Horaka, działacza Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na tle sytuacji ludności ukraińskiej w powiecie elbląskim w latach 1960-1975.

Tomasz Kukowski – Struktura i działalność Batalionu Polityczno- Obronnego na terenie województwa elbląskiego w latach 1981-1986

Źródła i materiały

Źródła archiwalne do dziejów parafii św. Mikołaja w Elblągu po 1945 r. (ks. Wojciech Zawadzki)

Zbiór plakatów w aktach zespołu Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Elblągu, z zasobu Archiwum Państwowego w Elblągu z/s. w Malborku. Charakterystyka zasobu, metody opracowania (Tomasz Kukowski)

Recenzje i omówienia

Roman Czaja, Urzędnicy miejscy Elbląga do 1524 r., Elbląg 2010, Wydawnictwo Elbląskiego Towarzystwa naukowego, ss. 206 (Rafał Kubicki)

Hans-Jürgen Klein, Die Straßen Elbings, von der Gründung der Stadt 1237 bis 1945, Münster/Westf. 1. Auflage bei Truso-Verlag, ss.256; ilustr. mapy (Lech Słodownik)

“Elbląskie Studia Muzealne”, t. II, 2011, wyd. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, ss. 222 (Andrzej Groth)

Kroniki i sprawozdania

New Approaches to Book and Paper Conservation-Restoration (9-11 maja 2011)/Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji konserwatorów papieru i książki (Ewa Chlebus)

Sprawozdanie z konferencji „Historia gospodarcza Prus” (1.09.2011) (Joanna Szkolnicka)

Noty o autorach tomu XXIV

Spis treści tom XXIII

Artykuły

Dorota Jutrzenka-Supryn - "Od wiedzy tajemnej o ziołach wszelakich do początków botaniki". Konserwacja zabytkowych zielników ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej.

Agnieszka Ciesielska - Konserwacja starodruku "Neuw Kreuterbuch" Jacoba Theodora von Bergzabern ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej.

Piotr Pawłowski - Tabernaemontanus i jego "Nowy Zielnik" (herbarz) z 1588 r.

Tomasz Kozielec - "Herbarius" J. Petriego z 1485 r. Konserwacja unikatowego zielnika ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej.

Olgierd Ławrynowicz, Piotr Pudło - Nóż bojowy czy kord? Kilka uwag na temat zabytku z Bielicy, pow. elbląski.

Antoni Romuald Chodyński - Elbląski Dwór Artusa (Junkerhof). Jego paramilitarne bractwa i muzealna funkcja od XVI wieku do 1944 r.

Kamil Domagała - Szyk armii Władysława IV wazy w 1635 r.

Joanna Szkolnicka - Pożarnictwo w Elblągu w latach 1815-1830

Beata Łukomska - Ludność Elbląga w latach 1815-1830 w świetle ksiąg kościelnych

Wojciech Zawadzki - Początkowe dzieje baptystów w Elblągu 1844-1848

Wojciech Skora - Prześladowania Żydów polskich w Elblągu w 1933 r. (w świetle raportów Konsulatu RP w Kwidzynie)

Cezary Obracht-Prondzyński - Trudne świadectwo, czyli refleksje o wojnie, pamięci i winie (na marginesie relacji ks. Paulusa Herrmanna)

Źródła i materiały

Rachunki mistrza młyńskiego w Elblągu z lat 1431-1432 (Rafał Kubicki)

Katalog zbiorów "Biblioteki wallenrodzkiej" w muzeum Państwowego Rosyjskiego Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie (Józef Włodarski)

Akta miasta Elbląga. Superintendentura (Beata Łukomska)

Recenzje i omówienia

"Historia Elbląga", tom V (1945-1975). Część 2. Społeczeństwo, kultura, wyznania i rozwój przestrzenny. Pod redakcją Andrzeja Grotha. Gdańsk 2005 (Marek Andrzejewski)

"Elbląskie Studia Muzealne", t. 2009, wyd. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu (Andrzej Groth)

Elżbieta Paprocka, "Tolerowani nielubiani. Katolicy w Elblągu w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku", Warszawa 2009 (Joanna Szkolnicka)

Wojciech Zawadzki, "Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-1821. Studium prozopograficzne, Elbląg 2009, tom I (Józef Borzyszkowski)

Kroniki i sprawozdania

Gry planszowe. Sprawozdanie z udziału w międzynarodowych konferencjach w Lizbonie i Jerozolimie (2008-2009) (Ewa Trocka)

Bibliografia

Bibliografia Elbląga za lata 2007-2009 (wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich) (Krystyna Greczycho)

Noty o autorach tomu XXIII

 

Wróć