Informacje dla autorów

Do publikacji w „Roczniku Elbląskim” przyjmowane są artykuły, recenzje i omówienia oraz źródła i materiały. Artykuły zostają opublikowane pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii dwóch recenzentów (zob. Procedura recenzowania artykułów zamieszczanych w „RE”). Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty tekstu, publikacji jego streszczenia w języku obcym oraz odrzucenia artykułu w razie nieuwzględnienia sugestii recenzentów. Autor zobowiązuje się do dostarczenia tekstu opracowanego poprawnie i starannie pod względem językowym. Materiały przeznaczone do druku w "Roczniku Elbląskim" prosimy dostarczać w postaci elektronicznej (na płycie CD na adres redakcji lub za pomocą poczty elektronicznej) oraz jednego egzemplarza wydruku. Autorzy proszeni są o załączenie streszczenia (w przypadku artykułów) oraz o wypełnienie i załączenie deklaracji Autora (w przypadku artykułu). Za teksty publikowane w „Roczniku Elbląskim” nie przysługuje honorarium.

W trosce o uczciwość, rzetelność i przejrzystość w prezentacji wyników badań naukowych, jak również dbając o wysoki poziom periodyku oraz postępując zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego redakcja „Rocznika Elbląskiego” wdraża procedury związane z zapobieganiem zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to figuruje jako  autor/współautor publikacji.

W związku z tym Autorzy proszeni są o ujawnianie rzeczywistego wkładuposzczególnych autorów w powstanie publikacji, z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), jak również źródeł finansowania oraz wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (zob. deklaracja Autora). Główną odpowiedzialność za zgłoszenie wszystkich danych i ich zgodność ze stanem faktycznym ponosi Autor składający manuskrypt.

O wykrytych przypadkach  „ghostwriting” i „guest authorship” redakcja zawiadomi odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.)